මුළුතැන්ගෙය

ඉස්සෝ සම්බෝලඉස්සන් ඔලු ගලවා ශුද්ධ කර සෝදා කහ සහ ලුණු දමා වතුර ස්වල්පයක් වක් කොට තම්බා පොතු ගලවා ගන්න.

මින්ස් චිකන් ස්පැගට්්


කුකුළු මස් සෝදා අඹරා ගන්න.ස්පැගට් හොඳින් තම්බා ගන්න.කැරට් සහ පාස්ලි හීනියට කෑලි කපා ගන්න.දැන්

මෂ්රූම් ක්‍රීම් පැස්ටා

පැස්තා හොඳින් තම්බා ගන්න.බටර් මෂ්රූම් (බිම් මල්)නිවිති,ලූනු,සිහින්ව කෑලි කපා ගන්න.දැන් තරමක

ඉතාලි බත්


අඹ මෝජුතල කැරලි


More News »

add_one