මුළුතැන්ගෙය

මින්ස් චිකන් ස්පැගට්්


කුකුළු මස් සෝදා අඹරා ගන්න.ස්පැගට් හොඳින් තම්බා ගන්න.කැරට් සහ පාස්ලි හීනියට කෑලි කපා ගන්න.දැන්

මෂ්රූම් ක්‍රීම් පැස්ටා

පැස්තා හොඳින් තම්බා ගන්න.බටර් මෂ්රූම් (බිම් මල්)නිවිති,ලූනු,සිහින්ව කෑලි කපා ගන්න.දැන් තරමක

ඉතාලි බත්


අඹ මෝජුතල කැරලි


කජු ටොපි


පොල් කිරිටොෆි

, සීනි සාස්පානකට දමා ළිපේ තබා හැඳි ගාමින් උතුරුවා ගන්න. ඉටි බින්දුවක පදමට එන විට පිටි හා වැනිලා යොදා බාගන්න. නිවුණු පසු බන්

පැණි වළලු


රුලං


More News »

add_one