මුළුතැන්ගෙය

දෙහි නිසා ලේ පිච්චෙනවාද?

දෙහි වැඩිපුර ආහාරයට ගැනීමෙන් ලේ පිච්චෙනවා යන මතය මිථ්‍යාවක්. දෙහි විටමින් ඛ් බහුල ආහාරයක් නිසා එය සිරුරට අවශ්‍ය වෙනවා. පානයක් ලෙස අඩුවෙන් සීනි දමා පානය කිරීම ඉතාම ගුණදායකයි. පලා මැල්ලුමට

ඉඟුරු නිසා මඤ්‍ෙඤාක්කා විස වෙනවාද?

තේ වලට ඉඟුරු දැමීමෙන්, බීමට නොහැකි පැරැණි තේ කොළවල නීරස බව වැළැක්වීමට තේ කඩ හිමියන් උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඉඟුරු දැමීම මඟින් තේවලට හොඳ රසයක් බලාපොරොත්තු විය හැකියි.

More News »

add_one