මුළුතැන්ගෙය

පැටිස්


කළු දොදොල්

කරන්න. සීනි වලින් 1 kg ද එකතු කර හොදින් දියකර ගෙන ලිප තබා හොදින් උණුකරගනිමින් දිගටම හැදිගාන්න. ඉතිරි සීනි ටික වෙනම ලිප තබා පත් පැණි සාදා ගෙන එයද හැඳිගාන ගමන් මෙය

දෙල් ඇඹුල


මාලු ස්ටු


LENTIT SOUP


More News »

add_one