මුළුතැන්ගෙය

එග් රයිස්


 පාන් පුඩිම


කහ බත්


බිම්මල් කරියක් හදමු Mushroom Curry

බිම්මල් කියන්නේ ලොකු පුංචි කවුරුත් එක වගේම කන්න කැමැති ඉතාමත් ගුණ දායක කෑමක්.
කුකුළු මස් කරියක් වගේ හදා ගත්තම එකක් එක්ක වුණත් කන්න පුළුවන් කියන එක තමයි හැමෝගෙම මතය.

ඉතාලි බතක්


වටලප්පන්


පෑන් කේක්


තල බෝල


More News »

add_one